Säkerhetskonsult

Vårt arbete utgår ifrån beprövad riskhanteringsmetodik där vi inleder med en genomlysning av kundens förutsättningar och behov, för att därefter inleda arbetet med att identifiera, analysera och klassificera kundens primära och sekundära risker.

När detta arbete är klart påbörjas analys- och värderingsfasen vars syfte är att klargöra vilka risker som är acceptabla respektive oacceptabla på kort och lång sikt. De risker som vi kommer fram till är oacceptabla, tar vi fram åtgärdsförslag på hur riskerna kan minimeras, elimineras eller överlåtas.
Efter beslut om åtgärder tar vi fram en plan för genomförande och uppföljning.

Vår personal besitter spetskompetens inom flera säkerhetsområden såsom, IT-säkerhet, fysisk säkerhet, personsäkerhet, kameraövervakning samt säkerhetsutbildningar. Vi anpassar alltid våra lösningsförslag utifrån den specifika förutsättning som råder.

Kontakta oss för mer info hur vi kan hjälpa just DIG.